Benvingut
a Barcelona
La ciutat està
composta
per
4.589 carrers
Al voltant
de la meitat dels seus
carrers porten noms
de plantes,
animals,
llocs i números.
L'altra meitat porta
nom de persones.
El 38% porten
nom d'homes.
I només el 8%
dels carrers
de Barcelona porten
nom de dones.
Però si eliminem
les figures
religioses
i els membres
de la noblesa,
només
ens queda
un 5%
Posat d'una
altra manera,
dels 1.377km
de carrers de Barcelona...
Només 62,6 km
porten nom de dones.
Els carrers
que porten
nom
de dones també són
uns 62 metres
més curts que
els carrers que porten
nom d'homes.
I la majoria no es troben
al centre de la ciutat.
Com ho veus?!